WWI on Simple Wiki and Glossary

The students worked with information in Simle Wiki. Since this historical topic was quite demanding to comprehend in English, we together picked the key words and made a glossary which helped us understand the texts.

ENGLISH

GERMAN

CZECH

Armistice

 Waffenstillstand

příměří

Treaty of Versailles

 Vertrag von  Versailles

Versaillská smlouva

victory

 Sieg

vítězství

empire

 Weltreich

říše

Allied (Entente) Powers

 Entente

 Dohoda, Trojdohoda

Central Powers

 Mittelmächte

Centrální mocnosti, Trojspolek

Military dead

 gestorbene  Soldaten

padlí vojáci

Military wounded

 Verwundete Soldaten

zranění vojáci

Military missing

 Vermisste Soldaten

nezvěstní vojáci

fighting

 Kampf

boj, bitva

front

 Front

fronta

Western Front

 Westfront

Západní fronta

Eastern Front

 Ostfront

Východní fronta

Middle Eastern Front

Front im Mittleren Osten

fronta na Středním východu

Italian Front

 Italienfront

Italská fronta

Allies

Allierte

spojenci

trench

Schützengraben

zákop

trench warfare

 Grabenkrieg

zákopová válka

no man's land

 Niemandsland

země nikoho

front line

 vorderste Front

frontová linie

soldier

 Soldat

voják

treaty

 Vertrag

smlouva

weapon

 Waffe

zbraň

kill

 töten

zabít

grenade

Granate

granát

shoot

 schießen

střílet

assassination

 Attentat

vražda

excuse to start the war

 Ausrede für den Kriegsbeginn

výmluva začít válku

declare war

 den Krieg erklären

vyhlásit válku

full-scale war

 totaler Krieg

totální válka

Allies

 Verbündete

Spojenci

join the war

 dem Krieg beitreten

vstoupit do války

attack

 angreifen

zaútočit

win the war

 den Krieg gewinnen

vyhrát válku

mobilize

mobilisieren/ mobil machen

mobilizovat

join the army

 der Armee beitreten

vstoupit do armády

fight

 kämpfen

bojovat

knock out

besiegen

odrazit

become involved in the war

 in den Krieg verwickelt werden

zapojit se do války

open up a second front

 eine zweite Front öffnen

otevřít druhou frontu

conquer

 erobern

dobýt

military power

 Militärmacht

vojenská velmoc

army

Armee

armáda

Royal Navy

 Königliche Marine

královské námořnictvo

land power

Landstreit- macht

pozemní velmoc

sea power

Seemacht

námořní velmoc

threat

Bedrohung

hrozba

defeat

vernichten, schlagen

porazit

brave

 mutig

statečný

general

 General

generál

start a  war on

 einen Krieg beginnen mit

začít válku s

pushed back

 zurückschlagen

zatlačit zpět

retreat

sich zurückziehen

ustupovat

trench warfare

 Grabenkrieg

zákopová válka

machine guns

Maschinen- gewehre

kulomet

long-range artillery

Langstrecken-artillerie

dělostřelectvo s dlouhým doletem

mass charge

Massenschlacht

hromadný útok

spade

Spaten

rýč, lopatka

lines of trenches

 Schüzengräben

frontové linie

barbed wire

Stacheldraht

ostnatý drát

land mine

 Landmine

polní mina

blow up

in die Luft sprengen

vybuchnout

poison gas

 Giftgas

otravný plyn

marching in rows

 in Reih und Glied marschieren

pochodování
v řadách

tactic

 Taktik

taktika

airplane

 Flugzeug

letadlo

enemy land

 Feindliches Gebiet/ Feindesland

země nepřítele

pilot

Pilot

pilot

leather coat

 Ledermantel

kožený kabát

padded helmet

 Gepolsteter Helm

vatovaná helma

goggles

 Schutzbrille

ochranné brýle

submarine

U-Boot

ponorka

spy

 Spion

špión

punish

 bestrafen

potrestat

armament

 Waffenaus-rüstung

výzbroj

supply

 versorgen

zásobovat

rule over

 Herrschen über

vládnout nad

reparations

 Entschädigung

reparace

League of Nations

Völkerbund

Liga národů

lead to

führen zu

vést k

Second World War

 Zweiter Weltkrieg

druhá světová válka